3D планот е секогаш корисен кога реновирате.

Виртуелното претставување на просторот е многу корисна алатка во дизајнирањето. Така можеме лесно да си го претставиме просторот и да ги воочоме грешките кои притоа може да се појават.